Behind the scene

Thiết kế rập

Vẽ rập

Cắt vải

Bán thành phẩm

May

Vắt lai

Thành phẩm